2. Funktionsbeskrivning

Viverk Flow-Jet tvättanläggning typ VFT-124-P2 -VVU-124 består av en frontmatad tvåstegstvätt, en vakuumugn och ett helautomatiskt transportssystem. Anläggningen är avsedd för tvättning av CNC-bearbetade och automatsvarvade detaljer, med alkalisk/neutral vätska.

Anläggningen omfattar:

 • Tvätt och skölj
 • Vakuumtork
 • Transfervagn
 • Pålastningsbana
 • Avlastningsbana

 

Anläggningen är avsedd för:

Förorening: Emulsion 6-7 % olja
Process före tvätt: Bearbetning
Process efter tvätt: Packning, leverans
Tvättgods: Pinion bearing sleeve, ventiler, lagerhus
Material: 90-95 % gjutjärn, 5-10 % stål, rostfritt
Kapacitet: ca 10 korgar/h
Korgstorlek: 600 x 400 x 330 mm
Max vikt: 100 kg/korg

 

2.1 Tvättmaskinens uppbyggnad

Pneumatisk beskickningslucka.

Pneumatisk beskickningslucka.

Maskinen är uppbyggd runt ett kraftigt och robust chassi av fyrkantsrör samt försedd med justerbara maskinfötter. Maskinen är invändigt tillverkad av 2 mm rostfri plåt EN 1.4301 och är helt isolerad med 40 mm mineralull och utvändigt klädd med rostfri plåt.

 

2.1.1 Beskickningslucka

Maskinen har en pneumatisk vertikal beskickningslucka försedd med tätlåsning. Garanterat helt ångtät lucka bestående av:

 • En ytterram med fyra gejderhjul som trycker in luckan via fyra excenterlås.
 • Luckan har två stopphjul som gör att luckan går rakt in och ej drar packningen snett.
 • Gummipackningen för tvättmaskinsluckorna är kraftig 15 x 20 mm samt skyddas av två rostfria stålringar som omsluter packningen runt om.
 • På luckan för vakuumtorken sitter en o-ringstätning i trapetsspår.

 

2.1.2 Rampsystem med spoldysor

Tvättgodset roterar, rampsystemet är fast med ställbara spoldysor. Genom rotationen erhålls full spolverkan på godsets alla sidor. Vid tvättning skjuts paletten in i spolkammaren och luckan stängs. Flow-Jet-badet fylls med tvättvätska.

Rotation av tvättkorg i Flow-Jet-bad.

Rotation av tvättkorg i Flow-Jet-bad.

Under tvättprocessen roteras godset under ett väldigt högt vattenflöde samtidigt som ejektorinsprutning av luft sker. Badvolymen är så hög att baljan hela tiden överbräddas och därigenom spolas smuts och partiklar effektivt bort. Ramperna omsluter godset helt och ger full spolverkan från alla sidor, även underifrån.

 

2.1.3 Pumpar

Spolning sker med centrifugalpumpar, högtryck- och lågtryckspump. Pumparna har mekanisk axeltätning. På tryckledningen är en manometer installerad för visuell kontroll av spolsystemets kondition.

 

2.1.4 Filterkorgar

Vätskan i tvättkammaren leds via ett avlopp till en filterkorg som är placerad i tanken. Här filtreras spånor och större partiklar bort. Korgen lyfts upp genom tankens inspektionslucka vid rengöring. Korgen är tillverkad i rostfritt stål, maskstorlek 650 mikron.

En neodymmagnetstav (20 ggr starkare) placerad i en V-hållare före filterkorgen fångar upp metallspånor innan de går vidare till tanken.

 

Viverk filterkorg.

Viverk filterkorg.

2.1.5 Tankar

Under behandlingsrummet finns två isolerade tankar. Tankarna är förbundna med bräddavlopp från ren- till smutstank. Tankarna är försedda med muffar för anslutning av vatten, avlopp och oljeseparator.

En suggrop finns för tömning av tankar. Tanken har en utskjutande del som är försedd med stora inspektionsluckor på ovansidan vilket gör tanken lätt åtkomlig vid rengöring och service.

 

2.1.6 Uppvärmning

Värmen styrs av en visande temperaturregulator. Den är dessutom kopplad över ett veckour, därigenom tillförs värme endast dagtid. Önskas värme på annan tid ställ driftsvalsväljaren i läge ”hand”. Uppvärmning av baden sker med syrafasta elpatroner.

 

2.1.7 Nivåhållning – Tvätt- och sköljsteg

Tankarna har automatisk nivåhållning, med låg och hög arbetsnivå samt larmnivå, där högnivån är dubblerad. Vätskenivån avkänns med en stor rostfri flottör ansluten till justerbara givare.

Alla givare är placerade utanför tanken och är lätt åtkomliga för inspektion och service. Vid leverans är givarna injusterade och bör därefter inte flyttas. Felaktig placering av givarna kan orsaka översvämning.    

 1. Givare ”arbetsnivå” stänger magnetventilen så att påfyllningen avbryts då tanken är full.
 2. Givare ”låg nivå” stoppar omedelbart spolpumpar och elektrisk uppvärmning samt ger larm.
 3. Givare ”hög nivå” stänger magnetventiler och ger larm.
 4. Givare ”låg larm” stoppar omedelbart spolpumpar och elektrisk uppvärmning samt ger larm.

Nivåhållning med fyra olika nivåer

 • Larm hög nivå, stänger magnetventil och larmar operatörspanelen (OP).
 • Påfyllning slutar.
 • Påfyllning börjar.
 • Larm låg nivå, larmar OP. Pump och el-patroner stängs av.

Under Flow-jettid skall ej påfyllnad av vatten ske. Om nivågivare larm låg nivå är påverkad får ej lucka öppnas för att förhindra att vattnet rinner ut på golvet.

 

2.1.8 Larm 

Larm för följande funktioner:

 • Motorskydd utlöst
 • Låg nivå tank
 • Hög nivå tank
 • Nödstopp utlöst
 • Filter igensatt

Underhållslarm på följande:

 • Kontroll påsfilter
 • Tömning av filterkorg

2.1.9 Inbyggd pneumatisk avblåsning

I tvättmaskinen finns integrerad avblåsning bestående av en tryckluftsramp som blåser av godset mellan behandlingsstegen via flera blåsdysor.

 

2.1.10 Rotationsenhet

Paletten (med korgar) roteras alternativt vickas i spolkammaren under processen via en kuggväxelmotor. Rotation sker med remdrift för tyst och mjuk gång samt med pneumatiskt stopp för rätt läge.

2.1.11 Doserutrustning

Doserutrustning typ DOSER-S1 för korrekt dosering av tvättmedel. Doserutrustningen är placerad i tvättsteget. Dosering sker på tid. För doserutrustning se flik 5.

 

2.1.12 Oljeseparator

För att avlägsna ytolja från tvättank, finns en automatisk oljeseparator typ AU-OL-1000. I tanken finns en ytvattenupptagare som leder vätskan till oljeseparatorn. Systemet är slutet vilket innebär att den separerade vätskan rinner tillbaka till tanken. För vidare instruktioner se flik 10.

 

2.1.13 Påsfilter

Maskinen är utrustad med påsfilter. Filtren är monterade på pumparnas tryckledning och är utrustade med tryckmätare före och efter filtren för visuell kontroll. För vidare instruktioner se flik 5.

 

2.1.14 Styrsystem

Arbetscykeln styrs av en Siemens PLC, som på inställda tider startar och stoppar rotation, pump och evakuering. Tiderna kan enkelt ändras på operatörspanelen, se separat eldokumentation.

 

2.1.15 Elektriskt apparatskåp

Maskinen styrs från det elektriska apparatskåpet. Skåpet är komplett utrustat med erforderliga elkomponenter och en manöverpanel. Skåpet är byggt enligt gällande norm SSEN 60204, täthetsklass IP54, skyddsform S43.

 

2.2 Beskrivning vakuumtork

Anläggningen är utrustad med en vakuumtork för torkning av gods. Temperatur på gods vid införsel ska minst vara 40°C och maximalt 110°C. Vid låg godsvikt bör temperaturen vara nära max, annars riskerar godset frysa under torkprocessen. Godsets maximala temperatur ställs på operatörspanelen i sköljprogrammet och bör vara högre om godsets vikt är liten.

 

2.2.1 Funktion

Vatten kokar vid 100°C, i atmosfärstryck 1 013 mbar. Genom att sänka lufttrycket sänker man samtidigt vattnets kokpunkt. Det är detta fenomen som utnyttjas i denna vakuumtorkugn. Torkning av sköljvattenrester sker med fördel vid höga krav på torrhet med vakuumtorkning.

Sluttrycket i vakuumugnen är mätbart och direkt relaterat till kvarvarande vattenmängd. När man fastställt vilken kvarvarande vattenmängd som accepteras kan motsvarande sluttryck programmeras in och torkcykeln avslutas först när önskad torrhet har uppnåtts.

Luften sugs ut ur kammaren. Utblåset från vakuumpumpen leds till den yttre mantelns framkant och cirkulerar runt inre kammaren och värmer då upp denna. Luften går sedan ut i yttre mantelns bakände. Det kondenserade vattnet från yttre manteln leds tillbaka till tvättanläggningen.

Vakuumkammaren är placerad på en skena och kan skjutas framåt för åtkomst av inspektionslucka på tvätt. För att kunna skjuta fram vakuumkammaren måste skruv först lossas och slangar kopplas loss.

 

2.2.2 Data

Torktiden är helt relaterad till resterande vattenmängd samt material och temperatur på gods vid inlastning. Torken innehåller en Bosch enstegs, luftkyld lamellvakuumpump. Pumpen har inbyggd oljerökavskiljare med utbytbara filterpatroner, inbyggd backventil, gasballast-ventil och oljefilter. För vidare instruktion om själva pumpen se flik 5.

 

2.3 Transportsystem

Helautomatiskt transportsystem typ TRV för hantering av paletter med max last 200 kg/laddning, med transfervagn som fungerar enligt följande funktionsbeskrivning.

 

2.3.1 Funktionsbeskrivning

 1. Operatör lastar tvättgods på pålastningsbana, och ger klarsignal via ”skicka”- knappen.
 2. Transfervagn hämtar otvättad palett med två korgar.
 3. Transfervagn taktar fram till tvättmaskin.
 4. Transfervagn lastar in otvättad palett i tvättmaskin.
 5. När tvätten är klar tar transfervagn den tvättade paletten och lastar in i torken.
 6. Transfervagn hämtar otvättad palett och kör in till tvätt.
 7. När torken är klar tar transfervagn paletten till avlastningsbanan.
 8. När godset är avlastat skickar operatör den tomma paletten till pålastningsbanan via ”skicka”-knappen.
 9. Transfervagn kör tom palett till pålastningsbanan.
 10. Ny cykel startar och pågår kontinuerligt se punkt 1.

 

2.3.2 Bansystem

Bansystemet består av:

 • Pålastningsbana
 • Transfervagn med lyftbord
 • Avlastningsbana
 • Tio rostfria specialpaletter

 

2.3.3 Transfervagn typ TRV-124

Transfervagnen går på räls och fraktar paletterna till samtliga stationer fram och tillbaka. Transfervagnen positionerar sig med hjälp av en pulsgivare som sitter på transfervagnen längst nere vid rälsen. I varje ändläge finns en nollgivare som nollställer pulserna för att säkerställa funktionen.

Vid inlastning skjuts paletten in i spolhuset till sitt läge med en griparm från transfervagnen. Griparmen åker ned och paletten släpps av i spolhuset. Griparmen går till sitt mittläge och transfervagnen kan åka vidare efter behov. Transfervagnen är utrustad med ett saxbord för att höjdmässigt passa både banor, tvätt och tork.

Transfervagnens inmatning drivs av en frekvensomriktad motor som positionerar med en absolutgivare. Kedjan som är kopplad till en släde drar korgen med tappar. Tappen hakar i korgen och drar den med sig. Inmatningen sker i två slag. När transfervagnen åker fram och tillbaka med korgar håller alltid tapparna fast korgarna.

Transfervagnen är placerad i en låst cell. Man får inte beträda cellen då transfervagnen är i automatisk drift.

 

2.4 Maskindata

Maskindata Steg 1 tvätt Steg 2 skölj Steg 3 vakuumtork
Omslutande spolramper 3 st 3 st
Antal dysor 5 st Flow-Jet, 15 st flatstråle 5 st Flow-Jet, 15 st flatstråle
Pumpkapacitet 2 x 400 l/min, 100 l/min 2 x 400 l/min 250 m3/h
Pumpens uppfordringshöjd 700 kPa 300 kPa 500 Pa
Motoreffekt på pump 11 kW 4 kW 5,5 kW
Tankvolym 1 600 l 1 600 l
Volym Flow-Jet-tank 550 l 550 l
Uppvärmningstank 24 kW 11 kW

Effektbehov, totalt för anläggning:

Huvudbrytare: 160 Amp
Strömförbrukning ca: 100 Amp
Anslutning: 100 Amp

 

2.5 Behandlingscykel

Maskinen utrustas med behandlingscykler med individuellt ställbara tider för:

1. Tvättning

Processteg Temperatur Tid
1.1 Avspolning, alkalisk tvätt 50-70°C ca 0,5 min
1.2 Flow-Jetspolning, alkalisk tvätt 50-70°C ca 2,0 min
1.3 Avspolning, alkalisk tvätt 50-70°C ca 0,5 min
1.4 Avrinning ca 1,5 min

 

2. Sköljning

Processteg Temperatur Tid
2.1 Flow-Jetspolning, sköljning 50-70°C ca 1,0 min
2.2 Avspolning, sköljning 50-70°C ca 0,5 min
2.3 Avrinning ca 1,5 min

 

3. Torkning med avblåsning alt. evakuering

Processteg Tid
3.1 Torkning med evakuering ca 1-4 min

4. Beskickning

Processteg Tid
4.1 I- och urlastning av gods ca 1,0 min

Processtid: ca 12 min

OBS! Tiderna är ungefärliga och kan justeras och anpassas i tvättprogrammen.

Rotationsalternativ:

 • Rotation
 • Vickning 0 ± 45°
 • Vickning 0 ± 30°
 • Vickning 0 ± 15°
 • Stillastående

Olika tvättprogram

Maskinen levereras med ca 7 olika tvättprogram. Dessa kan sedan enkelt ändras av er efter behov direkt på operatörspanelen. Här är två exempel:

Program 1 – Lättvättat

 • Flow-Jet tvättning
 • Transport
 • Takttid: 6 min

Program 2 – Noggrannare program

 • Flow-Jet tvättning
 • Sköljning
 • Transport
 • Takttid: 12 min

 

2.6 Beskrivning av processen

2.6.1 Utångsläge i auto

 1. Korg laddas på palett
 2. Palettoperatör trycker på knapp för transportstart
 3. Palett ställer sig i läge för att hämtas
 4. Transfervagn på plats
 5. Transfervagn hämtar palett
 6. Lucka öppen
 7. Flow-Jet-ventil öppen
 8. Rotation låst i av- och pålastningsläge
 9. Transfervagnen matar in gods
 10. Lucka går ner
 11. Tvättpump startar (Förspolning) och går på ställbar tid, pneumatiskt spjäll öppet 2 sekunder
 12. Rotation startar (om programvalet är rotation, vickning eller stillastående)
 13. Flow-Jet-ventil stänger (Flow-Jet-spolning) och pumpen går på ställbar tid
 14. Flow-Jet-ventil öppnar (Avspolning) och pumpen går på ställbar tid
 15. Nivågivare känner av att vattnet kommit tillbaka till tank, nedre arbetsnivå
 16. Pumpen stannar
 17. Avrinning startar och går på tid
 18. Sköljpump startar (Förspolning) och går på ställbar tid, pneumatiskt spjäll öppet 2 sekunder
 19. Flow-Jet-ventil stänger (Flow-Jet-spolning) och pumpen går på ställbar tid
 20. Flow-Jet-ventil öppnar (Avspolning) och pumpen går på ställbar tid
 21. Nivågivare känner av att vattnet kommit tillbaks till tank, nedre arbetsnivå
 22. Pumpen stannar
 23. Avrinning startar och går på tid
 24. Avblåsningsventil öppnar och pulserar på ställbar tid. Total torktid är även ställbar.
 25. Lucka öppnar till evakuering läge
 26. Evakuering, spjäll öppet, ställbar tid
 27. Rotation stannar och låser
 28. Lucka går upp
 29. Transfervagn kan hämta palett

 

2.7 Beskrivning av elektriska funktioner

Nödstopp innebär stopp av samtliga funktioner utom värme. Maskinen startar i det läge den var tidigare, efter ett stopp.

När luckan är öppen stoppar pumpar och rotation, och de går ej att starta. Tankvärmen styrs av en PT100-givare med on/off. I läge ur går den över ett veckour. Maskinen kan köras manuellt.

Pneumatiska luckor har 5/3-ventil med stängt mittläge. Det innebär att luft finns kvar i cylindern även efter ett nödstopp. Vid ett längre nödstopp kan luckan dock sakta röra sig nedåt.

 

2.7.1 Funktioner manöverpanel

Se operatörshandledning här:

 

2.8 Start av maskinen

Innan man startar maskinen skall följande kontrolleras:

 • Värmen för tvättvattnet skall normalt alltid stå i läge ”auto”. Veckouret inställs så att värmen automatiskt slås till ca 2 timmar före arbetets start varje dag, samt slås ifrån i samband med arbetets slut.
 • Maskinens huvudbrytare skall normalt alltid stå i läge ”On”. Bryts dessa slutar den automatiska nivåhållningen samt varmhållningen av tvättvätskan att fungera.
 • Tillse att det finns vatten, tryckluft och ström i tillräcklig mängd och kvalitet.
 • Se till så att inga främmande föremål finns i maskinen eller inom maskinens arbetsområde.

 

2.9 Manuell tankrengöring

Med anläggningen följer utrustning för manuell tankrengöring. Denna kopplas till ert befintliga högtrycksaggregat (hetvatten). Tankrengöraren är utrustad med en speciell lans med ett roterande munstycke som dras fram och tillbaka längs med tankens botten.

 

Till innehållet