11. Eldokumentation

11.1 Operatörsmanual

11.2 Elritningar (PDF)

11.3 Elprogram (programfil)

 


OPERATÖRSHANDLEDNING

Viverk Flow-jet-tvätt

Förord

Anläggningen är utrustad med en operatörspanel (OP) av typen KTP700. Det är en 7 tum stor pekskärmsbaserad panel där man grafiskt kan se och styra tvättmaskinen genom att peka och klicka på knappar och menyer direkt på panelens bildskärm.

Denna handhavandebeskrivning visar och förklarar de funktioner som finns tillgängliga på operatörspanelen och hur de används.

Ändringsbara inmatningsfält är vita och ej ändringsbara värden har en gråaktig färg.

Undermenyer nås från snabbmenyn på den högra delen av skärmen.


 

Innehållsförteckning

Huvudmeny
Tvättprogram
Manuell körning
Manuell körning av tvätt
Manuell körning av vakuumtork
Manuell körning av transfervagn
Manuell körning av transportbanor
Manuell vattenpåfyllning
Status stationer
Status vid tvätt
Status vid tork
Status för transfervagn
Räknare
Inställning av klocka
Tidsinställning av värme
Tidsinställning av oljeseparator
Inställning av inmatningspositioner
Inställning av transfervagnens positioner
Inställning av rullbanors gångtider
Badbyte
Larmhistorik
Larm diagnostik
Larm
Larmlista
Automatisk drift
Programåterställning

Huvudmeny

I huvudmenyn visas aktuell tvättsekvens med valt tvättprogram, temperaturer och förfluten tid för pågående sekvens med tvätt och vakuumtork när tvätten är igång.

Aktuellt program kan väljas med funktionstangenterna F1-F7 eller genom att trycka på inmatningsfältet för programval. Programvalet påverkar ej det aktuella tvättprogrammet som pågår utan slår igenom först när transfervagn har hämtat en palett från inmatningsstationen och nästa tvätt startar.

Tvättprogram

Det finns sju olika tvättprogram och i varje program kan de olika tvättstegen styras individuellt.

När tvätt pågår visas:

 • Aktuell gångtid för de olika tvättstegen i de grå fälten
 • Aktuellt tvättsteg med att texten till vänster blir blå

Du väljer vilket program som ska ändras med knapparna 1-7 på nedre delen av skärmen eller funktionstangenterna F1-F7.

En ändring i valt program påverkar inte programmet som körs i tvätten utan slår igenom först vid nästa körning av programmet.

Manuell körning

Vid manuell körning är det möjligt att köra systemets olika delar individuellt, ett och ett eller flera tillsammans.

OBS! Av säkerhetsskäl måste driftsvredet på elskåpet stå i läge ”manuell” för att det ska gå att starta en manuell körning.

Manuell körning av tvätt

Möjliga funktioner visas med blått. När funktionen ej är tillgänglig eller möjlig blir knappen röd. Det går till exempel inte att starta en tvättpump som redan är igång, däremot går det att stänga av den.

Manuell körning av tvätt är uppdelad över två sidor – sid 1 och sid 2. Se bild ovan och nedan:

 

Manuell körning av vakuumtork

Vakuumtorkens manuella styrning kan göras av lucka, vakuumpump och påluftningsventil.

Manuell körning av transfervagn

Semiautomatikfunktionerna har ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att det ska gå att köra dem:

 • Pulsgivarräknaren ska indikera att transfervagnen är i ett läge där det går att hämta eller lämna
 • Luckor ska vara öppnade
 • Det ska finnas en palett på platsen där man vill hämta
 • Transfervagn får ej ha en palett
 • Saxbord ska vara i rätt läge

För positionskörning av vagn och inmatare, tryck på inställningar för att komma till inställningssidan för positionerna.

Manuell körning av transportbanor

 

Manuell vattenpåfyllning

OBS! Maskinen måste vara i manuellt läge för att manuell vattenpåfyllning ska kunna starta.

Av säkerhetsskäl går det inte att starta en påfyllning manuellt om nivågivarna visar för hög vattennivå.

Status stationer

Status för olika stationer visar de olika sekvensstegen under en hel tvättcykel.

Status vid tvätt

Sekvens visar vilket steg i tvättprocessen som körs.

Program visar vilket tvättprogram som körs, tvättprogrammets längd samt hur länge aktuell tvätt pågått.

Statusflaggorna överst visar tvättgodsets status där:
Lastad = Det finns en palett i tvätten
Start = Om tvättsekvensen är startad
Hämtklar = palett är tvättad och redo att hämtas
Avlastningsklar = Tvätten är tom och transfervagnen kan lasta in gods.

Status vid tork

Torksekvensen visar status för aktuell torksekvens. Torksekvensen kan startas och stoppas manuellt.

Sekvens visar vilket steg i torkprocessen befinner sig i.

Program visar vilket torkprogram som körs, programmets längd samt hur länge aktuell tork pågått.

Statusflaggorna överst visar tvättgodsets status där:
Lastad = Det finns en palett i torken
Start = Om torksekvensen är startad
Hämtklar = palett är torkad och redo att hämtas
Avlastningsklar = Torken är tom och transfervagnen kan lasta in gods.

Status för transfervagn

Här visas de olika sekvenstegen för inmatare och transfervagn.

Knappen lastad anger om transfervagnen har en palett lastad. Transfervagnen måste vara tom för att kunna hämta paletter.

Om operatören har hamnat i en knepig situation och inte får maskinen att gå igen kan sekvenserna nollställas genom att trycka på knappen nollställ.

När båda sekvenserna står i 0 är transfervagnen redo att hämta nytt gods.

Vid nollställning av sekvens så bör du även nollställa flaggan för lastad palett.

Räknare

Vid status för räknare kan man läsa av hur många tvättcykler som gjorts samt driftstiden på pumpar.

Man kan även ställa in underhållslarm för att få påminnelser om när olika underhållsåtgärder ska sättas in som att tömma filterkorg och kontrollera påsfilter.

Det finns två förberedda underhållslarm som visas på skärmen när börvärdet uppnås, det vill säga det förinställda antalet tvättar som angetts som intervall för serviceåtgärden.

När underhållslarmen utlöses indikerar lampan underhållslarm på skåpet. Det visas även en text i operatörspanelens larmfönster.

Larmet nollställs när du trycker på knappen ”nolla” för det aktuella larmet i räknarmenyn.

Inställning av klocka

Systemtiden sköter sig som regel själv, men om du behöver ändra tid eller datum, exempelvis för sommar eller vintertid, är det vid inställning av klocka det görs.

Mata in nytt datum och aktuell tiden i fältet för Ny systemtid och tryck på ”Ställ klocka” för att ändra systemets datum och tid.

Tidsinställning av värme

Värmen på tvättvätskor kan startas via vred på elskåpet. I läget ”0” är värmen av, i manuellt läge ”Man” är värmen på hela tiden och håller inställd temperatur, men man kan även tidsstyra värmen med ett tidur. Tidursfunktionen aktiveras i läget ”Auto” och ger möjlighet att välja dagliga start och stopptider för värmen.

Varje dag har en tillslagstid och en frånslagstid. Tiduret är ett dagsur så det behöver anges en start och stopptid för varje veckodag som värmen ska vara på.

När värmen är på regleras temperaturen genom att elpatronerna bara aktiveras när värmen är under det börvärde som ställts in. När värmen överstiger börvärdet inaktiveras elpatronerna. En indikatorlampa på elskåpet visar när elpatronerna är aktiva.

 • Start avser den tidpunkt i timmar och minuter då värmen ska starta
 • Stopp avser den tidpunkt i timmar och minuter då värmen ska stängas av

Av säkerhetsskäl stängs värmen av om det blir för låg nivå i tvättankarna.

Tidsinställning av oljeseparator

Oljeseparatorn startas från ett vred på elskåpet. I läget ”0” är oljeseparatorn av, i manuellt läge ”Man” är oljeseparatorn igång så länge tvättpumpen inte är igång. I autoläget styrs oljeseparatorn istället av ett tidur.

 • Start avser den tidpunkt i timmar och minuter då oljeseparatorn ska starta
 • Stopp avser den tidpunkt i timmar och minuter då oljeseparatorn ska stängas av

När tvättpumpen är aktiv stannar oljeseparatorn.

Inställning av inmatningspositioner

Inställning av inmatningspositioner och dess hastigheter återfinns på två separata sidor där den första sidan avser positioner i steg från ett utgångsläge.

Vid hämtning på tvättsidan går inmataren till dessa positioner i denna följd:

 1. Pos 0 eller 1 beroende på om det är tvätt/tork eller pålastningsbanan.
 2. Pos 2
 3. Pos 3
 4. Pos 4

När den hämtar vid avlastningen går den till:

 1. Pos 5
 2. Pos 6
 3. Pos 7
 4. Pos 8

När den lämnar i tvätt/tork eller pålastning går den i följande ordning:

 1. Pos 3
 2. Pos 2
 3. Pos 1 eller 0 beroende på om den ska till tvätt/tork eller pålastnings
 4. Pos 4

Avlastningssekvensen är:

 1. Pos 7
 2. Pos 6
 3. Pos 5
 4. Pos 8

Det är även möjligt att testköra positionerna om vissa villkor är uppfyllda:

 • Pulsgivarräknaren ska indikera att transfervagnen befinner sig vid en station
 • Saxbordet ska vara i rätt höjd
 • Luckor ska vara öppnande
 • Det vill säga samma villkor som gäller när maskinen körs i automatik

Det finns även dolda funktioner som styrs med funktionsknapparna:

F1 = Jog inmatare vänster
F2 = Jog inmatare höger
F3 = Hake inmatare ner
F4 = Hake inmatare upp

Den andra sidan (Sid 2) innehåller parametrar till inmataromformaren.

Hastighet i auto avser den hastighet inmataren kör med i automatikläge när haken är uppe.
Hastighet i man avser hastigheten i manuellt läge.
Hastighet inmatare nere i auto används för att snabba upp inmatarrörelsen när den körs utan last.
Start- och stopp-ramper är accelerationstider
Referens nollning används för att nollställa absolutgivaren till inmatarmotorn. Den används om någon maskindel byts ut så att inmatarens tidigare nolläge påverkas.

För att nollställa – positionera inmataren i dess mittläge. Tryck på Referens nollning. Då ska aktuell position visa +0. Positionerna på sid 1 kan behöva justeras efter en nollning om nolläget skiljer sig från ursprungsläget.

Inställning av transfervagnens positioner

I manuellt läge kan transfervagnen testköras till sina fasta positioner genom att trycka på knapp ”Till Pos”.

De fasta positionerna kan även justeras. Tänk på att nolla vagnen ofta vid inställning av positioner.

F1 och F2 kan också användas för att köra vagnen till höger eller vänster.

Ett tips för att göra det enklare är att först trycka Till Pos 6 – Tork. När vagnen är i läge för tork, tryck på F2 för att köra vagnen steg för steg mot nollningsgivaren. När nollningsgivaren nås stannar vagnen.

Inställning av rullbanors gångtider

Här anges hur många sekunders gångtid varje scenario ska resultera i. Rullbana 1 är banan där vagnen lämnar gods och bana 2 är där vagnen hämtar gods.

Rullbanorna startar och går på tid när:

 • Vagn lämnar gods
 • Vagn hämtar gods

Operatören trycker på knapp för laddning.

Badbyte

Badbytesfunktionen används för att tillsätta doseringsmedel i tvättank.

OBS! För att funktionen badbyte ska kunna aktiveras måste maskinen vara i manuellt läge och grinden stängd samt återställd.

Operatören skriver in pumpkapaciteten i ml/s och hur mycket doseringsmedel som ska tillsättas. En starttemperatur anges och den måste vara uppfylld innan doseringen påbörjas.

Ett tryck på den högra pilen startar badbytet. När vattnet är uppvärmt till önskad temperatur går tvättluckan ner, avlopp för tvätt öppnas och tvättpumpen startar. Därefter startar doserpumpen och börjar injicera önskad mängd tvättmedel.

När tvättmedelsdoseringen är klar startar en avrinning som pågår i 45 sekunder. Därefter går luckan upp.

Larmhistorik

I larmhistoriken visas tidigare larm som åtgärdats och återställts. Listan nollställs först när operatörspanelen startas om.

Larm diagnostik

Här visas eventuella fel i styrsystemet.

Larm

Larm visas automatiskt på skärmen och försvinner först när larmet har åtgärdats samt nollställts via tryckknappen ”larm reset” på elskåpet.

Det går att trycka bort eller gömma larmfönstret vid behov. Klicka på krysset i övre högra hörnet för att minimera fönstret till en larmikon. Ett tryck på larmikonen gör att larmlistan visas igen.

Larmlista

 1. Nödstoppad K0 Ing. I0.0
 2. Avlopp tvätt öppnar/stänger ej
 3. Avlopp skölj öppnar/stänger ej
 4. Flowjetventil öppnar/stänger ej
 5. Motorskydd utlöst
 6. Dvärgbrytare utlöst
 7. Lucka tvätt öppnar/stänger ej
 8. Lucka vakuumtork öppnar/stänger ej
 9. Låg nivå i tvättank
 10. Hög nivå i tvättank
 11. Ledigt larmnr
 12. Låg nivå i sköljtank
 13. Hög nivå i sköljtank
 14. Hake på transportören ej uppe
 15. Hake på transportören ej nere
 16. Vagn måste köras manuellt till noll
 17. Rotation tvätt måste köras till sitt hemmaläge
 18. Saxbord går ej ner
 19. Saxbord går ej upp
 20. Övre säkerhetsgränsläge saxbord
 21. Rotation indikerar ej hemmaläge
 22. Rotation fast i hemmaläge
 23. Låsning rotation fungerar ej (låsning/upplåsning)
 24. Nollningssekvensen tar för lång tid, kör vagn till noll manuellt
 25. Omformare inmatare signalerar Fault of axis nr
 26. Omformare inmatare signalerar warning of axis
 27. Ingen kommunikation med omformare inmatare
 28. Ingen tryckluft
 29. Påluftningsventil vakuum öppnar/stänger ej
 30. Stoppcylinder avlastningsbana går ej ner
 31. Stoppcylinder avlastningsbana går ej upp
 32. Stoppcylinder pålastningsbana går ej ner
 33. Stoppcylionder pålastningsbana går ej upp
 34. Nödstoppad elskåp transfervagn
 35. Ledigt larmnr
 36. Ledigt larmnr
 37. Ledigt larmnr
 38. Ledigt larmnr
 39. Dvärgbrytare utlöst i elskåp transfervagn i10.1
 40. Motorskydd utlöst i elskåp transfervagn
 41. Transfervagn utanför arbetsområde höger
 42. Transfervagn utanför arbetsområde vänster
 43. Palett befinner sig ej på transfervagn B109/B110
 44. Inmatare ej i rätt läge (B111)
 45. Givare tryck efter sköljpump B31
 46. Givare tryck efter tvättpump B23
 47. Palett är fortfarande kvar på transfervagnen (B109/B110)
 48. Ingen palett på transfervagn. Nollställ palett på transfervagn från ”Status stationer transfervagn”
 49. Vagn befinner sig ej i läge. Kan ej köra inmatarsekvensT
 50. Mjukstartare ATS 1 tvättpump utlöst

Larm med nummer från 100 och uppåt är inte larm för fel utan avser tidsinställda åtgärder eller generella varningar, men visas ändå i larmfönstret:

100. UH Larm 1 Underhållslarm – töm filterkorg och nollställ sedan räknaren
101. UH Larm 2 Underhållslarm – kontrollera påsfilter och nollställ räknaren
102. Varningslarm 1 ­– Vakuum ej uppnått
103. Varningslarm 2 – Grind måste återställas

Vid larm kan operatören behöva köra funktioner manuellt för att försätta maskinen i rätt läge igen.

När maskinen startas från strömlöst tillstånd larmar den för att vagn måste köras till noll. Det görs genom att gå in i den manuella körmenyn för transfervagn och där köra åkvagnen mot torken där nollställningsgivaren finns.

Andra larm som om paletten inte blev lastad på vagn kan avhjälpas genom att manuellt köra paletten på vagn, antingen manuellt för hand eller manuellt från operatörspanelen med de manuella funktionerna, och sedan återstarta maskinen när statusen är som den ska.

Automatisk drift

 1. Se till så att tvättinställningarna är korrekta.
 2. Tryck på manöver till.
 3. Vredet driftsläge ska vara i läget ”automatik”, tryck därefter på start på operatörspanelen.

Det finns fem sekvenser som körs parallellt:

 1. Transfervagn åker och hämtar palett på en station som behöver tömmas och förflyttar den till nästa steg. Flödet går från:

a. Inmatning → tvätt
b. Tvätt → vakuumtork
c. Vakuumtork → avlastning
d. Avlastning → inlastning

 1. Inmataren startar en hämtasekvens när vagnen är i hämtningsläge och gör följande saker:

a. Haken går ner
b. Inmataren går till hämtningspositionen
c. Hake går upp
d. Inmataren går till en omtagningsposition
e. Hake går ner
f. Inmataren går till omtagningsposition
g. Hake går upp
h. Inmataren går till hempositionen

När en hämtasekvens når hempositionen kan transfervagnen gå vidare till lämnapositionen. Under tiden vagnen går till sin position sänks eller höjs saxbordet beroende på om den ska till tvätt/tork eller laststationerna.

 1. När vagnen är i rätt position startar inmataren lämnasekvensen:

a. Inmataren går till omtagningsposition
b. Hake går ner
c. Inmataren går till omtagningsposition
d. Hake går upp
e. Inmataren går till lämnapositionen
f. Hake går ner
g. Inmataren går till hempositionen

När inmataren hämtar från pålastningstationen överförs det tvättprogram som har valts i huvudmenyn till tvätten. När det tvättade godset hämtas överförs från tvätten för att matas in i torken överförs även programnumret till vakuumtorken.

När inmataren hämtar/lastar av på en laststation startas rullbanorna.

 1. Tvättsekvensen består av:

a. Lucka ner
b. Förspolning med tvättpump
c. Flow-jet-spolning
d. Avspolning
e. Avrinningstid
f. Förspolning med sköljpump
g. Flow-jet-spolning
h. Avspolning
i. Avrinning
j. Avblåsning
k. Evakuering
l. Rotation till hemmaposition
m. Lucka går upp

 1. Torksekvensen består av:

a. Lucka ner
b. Torkning med vakuumpump
c. Evakuering
d. Lucka går upp

Programåterställning

Det går att återställa alla programinställningar i statusmenyn på operatörspanelen, samt via den manuella körningen.

Ytterligare ett annat sätt att göra reset är att ställa driftvalsvredet i läge 0 och trycka på larmreset i 5 sekunder, tills den röda larmlampan tänds upp.

Under tiden som larmlampan tänds så körs även inmataren till sitt hemläge om den inte redan befinner sig i hemläget.

Till innehållsförteckningen i toppen av sidan

 


Till innehållet