3. Underhåll

Det är viktigt att anläggningen blir periodiskt kontrollerad och underhållen av behörig personal, för att undvika fel som direkt eller indirekt kan förorsaka skada. Tecken på avvikelse från normala driftsförhållanden är ökning av effektförbrukning, ovanliga driftstörningar, vibrationer etc. som kan orsaka haveri.

3.1 Underhållsschema och servicelista för operatörer och servicepersonal

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
1. Tömning och rengöring av filterkorgar. X* Operatör
2. Rengöring av filter färskvatten. Stäng av vattentillförseln före filtret innan rengöring av filter. X* Servicepersonal
3. Kontroll av tvättvätskornas nivå och kondition. Enligt kemidokumentation. Rengöring av nivågivare. Vid behov fyll på vätska. X* Operatör
4. Byte av tvättvätska samt rengöring av tank. Pumpa ur vätskan. Rengöring. Följ de lokala anvisningarna beträffande hantering av vätskan utanför maskinen. X* Servicepersonal
5. Kontroll och rengöring av spolramper och dysor X* Operatör + Servicepersonal
6. Visuell kontroll av vätskeläckage hos tankar, pumpar och rörsystem samt ev. byte av axeltätningar. Service av pumpar mm skall göras av utbildad underhålls-personal. Se till att maskinen är frånslagen samt att ventil på sugsidan är stängd innan arbetet påbörjas. Öppna ventilen efter slutfört arbete. X Operatör + Servicepersonal
7. Kontrollera nivågivarnas funktion. X Operatör
8. Kontroll av givare. Rengöring och funktionsprov (lysdiod ger signal). X Servicepersonal
9. Kontrollera att el-patronernas anslutningsledare är åtdragna och att de inte är oxiderande. X Servicepersonal
10. Rengöring av värmepatroner, nivågivare och flottörer. X* Servicepersonal
11. Visuell kontroll av element. Vid varje badbyte> X Servicepersonal
12. Kontroll av lager avseende slitage. X Servicepersonal
13. Rengöring av på/avlastningsbana. X Servicepersonal
14. Kontroll av avloppsventiler X Operatör
15. Rengöring av tvättkammare. X* Servicepersonal
16. Rengöring av luckor. X Operatör
17. Kontroll av gummipackningar luckor. X* Operatör
18. Kontroll av temperaturmätare. Visuellt. X Operatör
19. Kontroll av luftslangar för Flow-jet. X* Operatör

* Eller efter erfarenhet/vid behov

Doserutrustning

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
20. Kontroll av doserutrustning DOSER-S1. Kontroll av läckage och vätskeförbrukning. Kontrollera doserslangen. Om det finns tecken som tyder på att slangen börjar spricka, läcka eller suga in luft ska den bytas. Byte behöver normalt göras efter ca 1 000 drifttimmar. Byt till Viverks slangsats art. nr. Doser-S1-01. Doserslangen håller längre om tryckoket lossas när pumpen inte används. X Operatör + Servicepersonal

 

Kemikalier

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
21. Kontroll och ev. påfyllning av kemikalier. X Operatör

 

Oljeseparator typ AU-OL

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
22. Kontroll och ev. byte av oljedunk för oljeseparator. X Operatör
23. Kontroll samt ev. rengöring av oljeseparator. Skruva ur bottenpluggen och rengör oljeseparator. X Servicepersonal
24. Kontroll av oljeseparatorpump. X Servicepersonal
25. Rengöring av oljeseparatorpump. X Servicepersonal
26. Kontrollera renhet på ytvattenupptagare. Vid behov rengöring. X* Operatör + Servicepersonal

* Eller efter erfarenhet/vid behov

Motorer

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
27. Kontroll att olja finns samt kontroll avseende läckage i växlar. 2 ggr per år Servicepersonal
28. Inspektion/underhåll motorer. X Servicepersonal

 

Pneumatik

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
29. Kontroll av pneumatiken. Läckage och funktion. 2 ggr per år Operatör
30. Genomgång av luftcylinder. 2 ggr per år Servicepersonal

 

Rotation

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
31. Kontroll av rotationsremmens sträckning. X* Servicepersonal
32. Kontroll av tätningar rotation. X* Servicepersonal

* Eller efter erfarenhet/vid behov

Påsfilter

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
33. Kontroll och ev. rengöring av påsfilter/patronfilter. Om filtervakt visar rött eller larm kommer upp om igensatt filter skall filterpatron/filterpåse bytas. X* Operatör

* Eller efter erfarenhet/vid behov

Vakuumtork

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
34. Kontroll av lager vakuumtork. X* Servicepersonal
35. Rengöring av hela vakuumtorken. X* Servicepersonal
36. Kontroll av vakuumpumpens oljenivå. Kontrollera oljan genom siktglaset. Den mår bäst av att ligga mellan halvfull och max. X Operatör + Servicepersonal
37. Byte av olja i vakuumpumpen. 2 ggr per år Servicepersonal
38. Byte av vakuumpumpens oljefilter. 2 ggr per år Servicepersonal
39. Byte av vakuumpumpens utblåsfilter. 2 ggr per år Servicepersonal
40. Kontroll, och vid behov, rengöring av vakuum-pumpens insugsfilter X Operatör + Servicepersonal
41. Byte av vakuumpumpens insugsfilter. 2 ggr per år Servicepersonal

* Eller efter erfarenhet/vid behov

Övrigt

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
42. Kontroll av att alla kedjor är korrekt spända. X* Servicepersonal
43. Kontroll att alla skruvar är åtdragna. X* Servicepersonal
44. Kontroll att växlar sitter ordentligt. X* Servicepersonal
45. Rengöring av hela transportsystemet. X* Servicepersonal
46. Rengöring av transfervagnens räls. Använd avfettningsspray vid rengöring. X* Operatör
47. Rengöring av alla spillplåtar. X* Servicepersonal

* Eller efter erfarenhet/vid behov

 

3.2 Serviceinstruktioner

Lucka i spärrat läge.

Lucka i spärrat läge.

3.2.1 Byte av lager och tätningar

Byte av tätning i lucka, tvätt och skölj:

 1. Kör upp luckan till dess övre läge
 2. Sätt i luckspärren.
 3. Nu går det att byta list.
 4. Vid montering av list, använd kontaktlim.

Byte av tätning i lucka, tork:

 1. Kör upp luckan till dess övre läge
 2. Sätt i luckspärren.
 3. Nu går det att byta o-ring.

Byte av lager och tätningar i rotationsfixtur:

 1. Lossa motorn.
 2. Demontera drivremmen enl. instruktion för remsträckning nedan
 3. Ta bort drivhjulet.
 4. Lossa locket på lagerhuset.
 5. Lossa skruvar mellan axel och fixtur.
 6. Lyft upp axeln ca 10 cm.
 7. Rotera fixturen i 90°, lyft ut den ur tvätten.
 8. På axelns ovansida sitter en låsning, ta bort den. Sänk sedan ner axeln och ta bort den.
 9. Lagret går nu att demontera.
 10. Tänk på att montera nya V-ringar på axeln innan den monteras igen. Dessa tätar mot innertaket av tvättkammaren.

Klicka på bilderna för att förstora.

 

3.2.2 Sträckning och kontroll av drivrem

Sträckning och kontroll av drivrem:

 1. 1. Lossa skruvar till växeln (1)
 2. 2. Sträck remmen mot de två spännskruvarna (2)
 3. 3. Kontrollera remmens sträckning, slaget ska vara 10-15 mm vid normal handkraft (3)

 

 

3.3 Smörjschema

Åtgärd varje: Dag Vecka  Månad 3:e månad År Vid service Utförs av
1. Smörjning av rotationsmotor X Servicepersonal
2. Smörjning av lager med kullagerfett X Servicepersonal
3. Smörjning av växlar X Servicepersonal
4. Smörjning av kedjor med kullagerfett X Servicepersonal
5. Smörjning av lyftbord X Servicepersonal

Det är viktigt att anläggningen blir periodiskt kontrollerad och underhållen av behörig personal, för att undvika fel som direkt eller indirekt kan förorsaka skada. Tecken på avvikelse från normala driftsförhållanden är bl.a. ökning av effektförbrukning, ovanliga driftstörningar, vibrationer etc. som kan orsaka haveri.

Vid service av maskin måste huvudströmbrytaren vara frånslagen!

 

3.4 Felsökningsschema

Fel Orsak Åtgärd
A. Sammanblandning av processvätskor 1. Ventilläckage
 1. Kontrollera om respektive avloppsventil läcker i ventillådan. OBS! Vätska får ej rinna till tvätt/sköljtankar innan resp. ventil öppnar
 2. Kontrollera att ventillådan är i våg, inga vätskeansamlingar får förekomma
 3. Kontrollera att ventiltallrikarna är hela, rengör ventilsäten från smuts och spånor.
2. Processvätska rinner ”baklänges” i vätsketankar Kontrollera processtider i operatörspanel
3. Processvätska rinner ”baklänges” i vätsketankar För hög vätskenivå i tvättvätsketanken. Justera ned flottörgivare och kontrollera ”motströms” vätskepåfyllning
4. Vattenansamling i gods med mycket hålutrymmen
 1. Kontrollera att godsets håligheter töms och renblåses
 2. Justera avblåsningstid / vickningsvinkel av gods
 3. Placera godset på annat sätt
B. Skumbildning 1. Låg kemikalie-koncentration

Kontrollera kemikaliekoncentrationen och justera doseringen

 • Inställning av automatisk dosering
 • Ev justering enl. beskrivning DOSER-S1
 • Tillsätt ev. skumdämpare
2. Låg temperatur

Kontrollera vätsketemperatur

 • Bör normalt vara 50-55°C
 • justering beroende på vald tvättkemikalie
 • Tillsätt ev. skumdämpare
C. Tvättar ej rent 1. Ej avfettat
 1. Gör våtprov* med destillerat vatten
 2. Kontrollera att oljan flockar upp på tvättvätskans vätskeyta
  Om oljan ej flockar upp så tillsätts mer kemikalier
  Kontrollera kemikaliekoncentrationen enl. punkt A.1.1 ovan
 3. Öka tvättid och ev. sköljtid
 4. Kemikalier, se separat information

För andra kemikalier gäller titrering** och våtprov.
Se resp. tillverkares information.

2. Ej rent från spånor
 1. Kontrollera spoltryck och att spoldysor är rätt injusterade
 2. Öka tvätt- och ev. sköljtid
D. Torkar ej torrt Gods fryser
 1. Öka tvättemperaturen i skölj
 2. Öka godsvikt, torka mer gods samtidigt
 3. Öka inställning för torktid
 4. Om torktiden plötsligt ökar, kontrollera kemin

* Ett våtprov mäter renheten på ett gods med hjälp av den vidhäftningsförmåga som vattnets ytspänning ger.

** Titrering mäter koncentrationen i en lösning genom att låta den reagera med en lösning med känd koncentration.

 

3.5 Maskinjournal

Maskinjournal

Klicka för att öppna.

 

Till innehållet