1. Inledning

Läs noga igenom alla instruktioner och bevara dem för framtida referenser.

Viverk tvättmaskiner är konstruerade och tillverkade för att användas inomhus i tempererade lokaler inom industrin, för tvättning/avfettning med uppvärmd alkalisk/neutral vattenbaserad vätska. I vissa fall ingår maskinen som en enhet i en anläggning/line, s.k. anpassat CE-maskindirektiv.

Det är förbjudet att starta enheten, vilken tvätten är en del av, om det är oklart om det är överensstämmande med CE-maskindirektiv.

Tvättmaskiner i likhet med andra maskiner med rörliga delar kan förorsaka olyckor om de inte används på ett riktigt sätt.

Det är därför viktigt att användaren försäkrar sig om att all användning, montering, installation, underhåll och reparation utförs av kvalificerad personal som genom utbildning, träning och erfarenhet så väl som deras kännedom om gällande bestämmelser, samt eventuella lokala bestämmelser är i stånd att utföra nödvändiga åtgärder för att undvika risk för hälsa och maskinskada.

För att maskingarantin skall gälla är det ej tillåtet att under garantitiden göra några modifieringar, ändringar eller ombyggnader i maskinen utan att först erhållit tillverkarens godkännande. Detta gäller även reservdelar som används, som ej motsvarar tillverkarens specifikationer.

Garantin upphör att gälla

  • Om maskinen används i sammanhang för vilka den ej är tillverkad.
  • Vid transportskada.
  • Om maskinen har lagrats på ett sätt som kan skada maskinen.
  • Om maskinen har körts över angivna gränsvärden.
  • Vid elektrisk eller mekanisk felanvändning.
  • Om skötselanvisningen ej följs.
  • Om underhåll ej görs.
  • Om kemikalieleverantörens anvisningar och instruktioner ej följs.

Till innehållet


EG försäkran

EG-forsäkran

Till innehållet


CE-intyg

CE-intyg

Till innehållet


LVD-test

LVD-test

Till innehållet